13 września odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Gmin ws. 400 kV

Uprzejmie informujemy , że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Włodarze gmin planują cykl spotkań w związku ze złożonymi wnioskami o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew. W tym celu pozostają w kontakcie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.

Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Gmin w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Włodarze gmin Porozumienia planują cykl spotkań w związku ze złożonymi wnioskami o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tym celu pozostają w kontakcie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.

Petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

W dniu 9 czerwca 2017 r. do Rady Gminy Jasieniec wpłynęła petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew w sprawie organizacji referendum dla ewentualnej opinii Wójta Gminy Jasieniec dot. lokalizacji inwestycji strategicznej ws. linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew:

Treść petycji – czytaj

Rozpatrzenie w/w petycji stanowiło pkt. 6 porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jasieniec która odbyła się 11 lipca 2017 roku.

W wyniku rozpatrzenia w/w petycji Rada Gminy Jasieniec podjęła następującą uchwałę:

Treść uchwały – czytaj

400 kV – ważne deklaracje PSE

Uprzejmie informujemy, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych.

Więcej „400 kV – ważne deklaracje PSE”

Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia gmin ws. linii 400kV

Uprzejmie informujemy, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Wraz z przedstawicielami niemieckiej formy HERREKNECHT AG dyskutowano o możliwościach i kosztach podziemnych linii energetycznych w oparciu o doświadczenia i praktykę niemiecką. Omówiono także najnowszą technologię bezwykopowego układania sieci wysokiego napięcia, zalety i specyfikę tej technologii. Więcej „Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia gmin ws. linii 400kV”