Konsultacje Projektu programu współpracy na rok 2018

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 27.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zostaje uruchomiony proces konsultacji.
Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plan przebiegu konsultacji (22.05.2017 – 29.09.2017):
– Ogłoszenie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Programu – 22 maja 2017r.
– zamieszeniu projektu programu współpracy w BIP, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i wyłożeniu w Urzędzie Gminy pok. 12 – 22 maja 2017r..
– udostępnienie formularzy konsultacyjnych oraz uruchomienie badania ankietowego online umożliwiającego ocenę oraz wnoszenie uwag i propozycji do projektu programu współpracy
– zamieszeniu tablicy ogłoszeń i wyłożeniu w Urzędzie Gminy ankiety umożliwiającej ocenę oraz wnoszenie uwag i propozycji do projektu programu współpracy – 22 maja 2017r..
– Zakończenie zbierania uwag i opinii – 22 września 2017r.
– Zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 27 września 2017r. w celu omówienia zgłoszonych uwag i wypracowania ostatecznego projektu programu.
– Przedstawienie wyników konsultacji i przekazanie uchwały z projektem programu do Biura Rady Gminy – 29 września 2017r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą składać uwagi i opinie osobiście, za pośrednictwem poczty na adres urzędu (liczy się data wpływu do urzędu), na adres e-mail: fundusze@jasieniec.pl lub w badaniu online pod adresem http://ankieta.jasieniec.pl tytuł ankiety „Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (ID 117216)”

Zapraszam aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marek Pietrzak
Wójt Gminy Jasieniec

Załączniki:
1. Projekt programu współpracy – PDF
2. Formularz/ankieta konsultacyjna – PDF
3. Formularz/ankieta konsultacyjna – DOC