Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W związku z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu stwierdza się brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jasieniec.
Użytkując wodę z wodociągu należy ją uprzednio bezwzględnie przegotować.
Powyższe zalecenie należy stosować do odwołania.


Poniżej treść zawiadomienia od  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu.

.
.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec

tel.: (48) 664-22-58, (48) 664-35-04, fax: (48) 664-35-27

e-mail: grojec@psse.waw.pl

www.grojec.psse.waw.pl

Grójec, dnia 18 lipca 2017 r.

HKN.6010.4.17.2016

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

  • art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),

  • art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328),

  • § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody oraz sprawozdaniu z badań próbki wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec z urządzenia wodociągowego Jasieniec zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru

Punkt poboru próbki wody

Nr protokołu poboru próbki wody

Nr sprawozdania z badań

Laboratorium wykonujące badanie

12.07.2017

Stacja uzdatniania wody w Jasieńcu (woda wprowadzana do sieci)

HKN.209.2017

1565/S z dnia 18.07.2017

PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Jasieniec o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę

zaopatrującego w wodę miejscowości: Jasieniec, Wola Boglewska, Boglewice, Czachów, Kruczowa Wola, Nowy Miedzechów, Miedzechów, Olszany

zarządzanego przez Gminę Jasieniec, ul. Warecka 42.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania próbki wody numer 1565/S z dn. 18.07.2017 r. (pobór dnia 12.07.2017 r.) pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Jasieńcu, ul. Warecka, wykazała przekroczenie w zakresie bakteriologicznym (bakterie grupy coli- wynik: 3 j.t.k., najwyższa dopuszczalna wartość 0 j.t.k.). Uzyskane wyniki nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Korzystanie z wody w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników, dlatego PPIS w Grójcu wydał w dniu 18.07.2017r. decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, nakazał zarządzającemu unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami w przepisach prawnych do dnia 01 sierpnia 2017 r. Pomimo występującej niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody konsumenci nie zgłaszali reakcji niepożądanych w związku z jej spożyciem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Jasieniec nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jasieńcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Grójcu

Jolanta Podlińska Matysiak