Petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

W dniu 9 czerwca 2017 r. do Rady Gminy Jasieniec wpłynęła petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew w sprawie organizacji referendum dla ewentualnej opinii Wójta Gminy Jasieniec dot. lokalizacji inwestycji strategicznej ws. linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew:

Treść petycji – czytaj

Rozpatrzenie w/w petycji stanowiło pkt. 6 porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jasieniec która odbyła się 11 lipca 2017 roku.

W wyniku rozpatrzenia w/w petycji Rada Gminy Jasieniec podjęła następującą uchwałę:

Treść uchwały – czytaj