Proces inwestycyjny

Rozgraniczenie nieruchomości

Podział nieruchomości

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nadanie numeru porządkowego budynku

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasieniec