Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 05.07.2017r

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 1000m2, położonej we wsi Miedzechów w gm. Jasieniec, opisanej w księdze wieczystej nr RA1G/00088917/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

 • OPIS: Działka niezabudowana, nieużytek.
 • PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – na obszarze użytków zielonych, wyłączonym z zabudowy.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 6000 zł
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Terminy przeprowadzonych przetargów: 14.02.2017r, 04.07.2017r
 • Składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, jest możliwe w terminie do dnia 4 sierpnia 2017r do godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie, w sekretariacie urzędu, pok. nr 14.
 • Rokowania przeprowadzone zostaną w Urzędzie Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, pok. nr 17 w dniu 9 sierpnia 2017r. od godziny 12:00
 • Zaliczkę w wysokości 300 zł należy wpłacić w terminie do dnia 3 sierpnia 2017r w gotówce, przelewem na konto Gminy nr 59913000032001000001980003 (wyznaczony termin jest dniem wpływu zaliczki na wskazane konto). Wpłacenie zaliczki jest warunkiem przystąpienia do rokowań.
 • Nie ustalono dodatkowych warunków rokowań.
 • Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony nabywcą,
  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
 • Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach zgłaszający zobowiązany jest zamieścić:

 1. imię, nazwisko i adres, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba fizyczna, bądź też nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot, mogący być podmiotem prawa własności .
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego udział w rokowaniach z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie niższa niż cena wywoławcza),
 5. do zgłoszenia udziału w rokowaniach zgłaszający musi dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób wymienionych w §5 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490 j.t.).

Wójt
Marek Pietrzak