Spotkanie Porozumienia Gmin ws. 400kV

26 maja 2017 r.odbyło się kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Omówiono działania podejmowane przez gminy w zakresie bieżącego monitoringu planów i analiz Inwestora, jak również dotychczas złożone wnioski zbiorowe oraz indywidualne Samorządów do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy Mieszkańców do składania takich wniosków w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie do 31 lipca 2017 r.