Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 17.05.2017r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, powiat grójecki
tel.(048) 66 135 70 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec:

miejsce położenia nieruchomości nr ewidencyjny działki powierzchnia [m2] cena wywoławcza [zł] wadium [zł] nr KW
Jasieniec 2 369 920 70080 7000 RA1G/00037908/7
371 938 71440 7140 RA1G/00037908/7
OPIS: Działki niezabudowane. Położone przy ul. Lipowej. Uzbrojenie techniczne działek – w zasięgu sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego:
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcja dopuszczalna- nieuciążliwe usługi komercyjne wbudowane , mpzp zakazuje lokalizacji dodatkowych budynków w odrębnych kubaturach.
Jasieniec 2 128/39 630 54380 5440 RA1G/00037908/7
128/45 595 51380 5140 RA1G/00037908/7
OPIS: Działki niezabudowane. Położone przy ul. Kanadyjskiej. Uzbrojenie techniczne działek – w zasięgu sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego;
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) położone są w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.
Przeznaczenie podstawowe – mieszkalnictwo w zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej; mpzp dopuszcza lokalizację usług nieuciążliwych wyłącznie jako wbudowanych w kubaturę budynku mieszkalnego oraz lokalizację garaży wbudowanych w kubaturę budynków.

Przetargi odbędą się 27 czerwca 2017r. od godz. 10 00 (kolejno na poszczególne nieruchomości) w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jasieńcu pok. nr 17, przy ulicy Wareckiej 42, 05-604 Jasieniec.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, na konto Gminy 59913000032001000001980003 BS Jasieniec, do dnia 23 czerwca 2017r. (data wpływu na wskazane konto).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Referacie Rozwoju i Polityki Informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jasieńcu, pok. nr 11, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec tel. (048) 6613570 wew.109.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt
Marek Pietrzak