Wydanie dowodu osobistego

Opis usługi:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie całego kraju.
Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu gminy lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Osoba, która nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście  lub elektronicznie w związku z chorobą, niepełnosprawnością lub inną, nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który ma obowiązek zapewnić przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że szczególne okoliczności na to nie pozwalają.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu – dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą – do wglądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego – dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy do wglądu,
 2. niezwłocznie w przypadku:
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic/opiekun prawny/kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Utratę lub uszkodzenie dowodu należy zgłosić na formularzu utraty/uszkodzenia dowodu osobistego :

 • w formie dokumentu elektronicznego – do organu gminy, który wydał dowód osobisty,
 • osobiście – w dowolnym urzędzie gminy,
 • osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu – w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej (osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Poświadczenie utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie na żądanie. Poświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 • rodzic / opiekun prawny – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
 • rodzic / kurator osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia ),
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie / wymianę dowodu osobistego,
 2. formularz utraty / uszkodzenia dowodu osobistego
 3. fotografia:
  – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  – wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
  – kolorowa,
  – o wymiarach 35 x 45 mm,
  – wykonana na jednolitym jasnym tle,
  – mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry,
  – obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  – pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dopuszcza się fotografię:

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzonymi przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich
parter, pok. nr 8, tel. 48 6613570, wew. 114
Osoba odpowiedzialna: Alicja Petrykowska

Czas załatwienia sprawy: dowód osobisty wydawany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty: wyrobienie dowodu osobistego jest wolne od opłat

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
  poz. 2046. ze zm. ),
 4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z z 2016 r., poz. 1030 ze zm ),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 ).