Zameldowanie cudzoziemca

Opis usługi:

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca – zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie na pobyt czasowy. Zaświadczenie wydane na wniosek podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz meldunkowy na pobyt stały lub wypełniony formularz meldunkowy na pobyt czasowy
  z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę) – potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) – dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu,
 3. paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

a ponadto:

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
 • dla obywateli innych państw – karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
 • dla obywateli innych państw – karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika również:

 1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 2. dowód lub paszport pełnomocnika,
 3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich
parter, pok. nr 8, tel. 48 6613570, wew. 114
Osoba odpowiedzialna: Anna Szymczak-Porada

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 . w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306)