Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Opis usługi:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

Osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie na pobyt czasowy. Zaświadczenie wydane na wniosek podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

  1. dowód osobisty albo paszport,
  2. wypełniony formularz meldunkowy na pobyt stały lub wypełniony formularz meldunkowy na pobyt czasowy
    z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę) – potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) – dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika również:

  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  2. dowód lub paszport pełnomocnika,
  3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich
parter, pok. nr 8, tel. 48 6613570, wew. 114
Osoba odpowiedzialna: Anna Szymczak-Porada

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 . w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306)