Zapytanie ofertowe na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb projektu „Bajkowy świat dziecka”

Jasieniec, 3 października 2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb projektu

„Bajkowy świat dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb  projektu pn. Bajkowy świat dziecka współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z następującą specyfikacją:

Część 1 urządzenia na plac zabaw:

Lp. Wyszczególnienie Parametry Ilość [szt.]
1. urządzenie wielofunkcyjne -domek nr 1 wielofunkcyjny domek wykonany z masywnego i bezpiecznego tworzywa.

Wyposażony w:

okiennice po obu stronach domu.

-zlew,

-kuchnię,

-stół,

-szafkę i półki,

– telefon bezprzewodowy

-Świetlik w dachu oświetlajacy wnętrze domu.

– przed wejściem zamontowany elektryczny dzwonek do drzwi, wycieraczkę oraz małą balustradę.

Wymiary: 170-190 dł. x 155-175 szer. x 155-175 wys. (cm)

 

1
2. urządzenie wielofunkcyjne -domek nr 2 domek wielofunkcyjny wykonany z masywnego i bezpiecznego tworzywa..

  

Każda ścianka domku posiada różne atrakcje i funkcje:

– ścianka ze zjeżdżalnią – na której umocowana jest zjeżdżalnia, można się do niej dostać po schodkach znajdujących się wewnątrz domku. Na dole ściany umieszczony jest okrągły otwór, przez który można przejść na czworakach.

– ścianka zręcznościowa:  ćwiczy celność i precyzję ruchu, rzuty do celu – ringo i tarcza na rzepy. Na dole ściany umieszczono przejście z podwójnymi drzwiczkami.

– ścianka wejściowa zawiera: otwór z drzwiczkami, okno i małe przejście w postaci tunelu;

– ścianka odpoczynku, stoliczek i dwa krzesełka, które pozwalają na relaks, albo zabawę w sklep.

 

Wewnątrz domku stolik oraz  lustro/ krzywe zwierciadło.

 

Wymiary: 140-155 x 205-220 x 150-170 cm

1
3. Karuzela tarczowa z siedzeniami Wysokość 0,7 m – 0,9m

Średnica  1,40 m – 1,60 m

Strefa bezpieczeństwa 5,40m x 5,40m    –   5,50m x 5,50 m

 

Elementy nośne urządzenia wykonane z  metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z płyty HDPE. Tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej

Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

 

Wykonawca zobowiazany jest karuzelę zamontować.

 

1

 

Część 2 bezpieczna nawierzchnia placu zabaw:

Lp. Wyszczególnienie Parametry Ilość [m2]
1. Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw płyta z granulatu gumowego SBR o wym.: 45-55 x 45-55cm,  grubości min. 5 cm.

Waga płytek do pokrycia 70 m2 powierzchni nie mniejsza niż 34kg.

 

Wykonawca zobowiazany jest bezp. nawierzchnię zamontować.

 

70

 

  1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 Planowany termin realizacji dostaw: do 15.12.2017 r.

 III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1) brak powiązań z zamawiającym pod względem osobowym i kapitałowym.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:   Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec lub wysłana mailowo na adres  jpprzedszkole@wp.pl – do dnia 13.10.2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/mailowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Bogusław Szpyt, tel.: 502 472 435

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

`

załącznik nr 1 Formularz ofertowy