Aktualności

Złóż wniosek – wypowiedz się w sprawie naszej wspólnej przyszłości

Jeżeli chcecie mieć wpływ na politykę przestrzenną Gminy Jasieniec, na gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania jej rozwoju w bliższej i dalszej perspektywie jej rozwoju – teraz jest najlepszy moment. Zapraszamy do składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasieniec. Pobierz wniosek, wypełnij i złóż w sekretariacie Urzędu, albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej do 3 sierpnia br.

Więcej “Złóż wniosek – wypowiedz się w sprawie naszej wspólnej przyszłości”

Nie wystawiamy faktur


W dniu dzisiejszym (18 lipca 2018r) nie będzie możliwości wystawienia faktur za wodę i  ścieki. Za niedogodności przepraszamy.

Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 46.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2019 zostaje uruchomiony proces konsultacji.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plan przebiegu konsultacji (05.07.2018 – 28.09.2018): Więcej “Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019”

Spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy.

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na konsultacje Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Jasieńcu, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

 

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 45 z dnia 2 lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.

Plan przebiegu konsultacji: Więcej “Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej”

Zarządzenie konsultacji projektu zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje będą trwały od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r w formie badania ankietowego.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 45.2018