APEL w sprawie linii 400 kV

PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP).

Więcej “APEL w sprawie linii 400 kV”

400kV – po spotkaniu w MBPR

W dniu 3 października 2017 roku przedstawiciele Porozumienia Gmin z woj. Mazowieckiego spotkali się z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w związku z pracami prowadzonymi nad nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Omawiano kwestie dotyczące napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

Więcej “400kV – po spotkaniu w MBPR”

13 września odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Gmin ws. 400 kV

Uprzejmie informujemy , że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Włodarze gmin planują cykl spotkań w związku ze złożonymi wnioskami o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew. W tym celu pozostają w kontakcie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.

Odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia Gmin w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Włodarze gmin Porozumienia planują cykl spotkań w związku ze złożonymi wnioskami o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tym celu pozostają w kontakcie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.

Petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

W dniu 9 czerwca 2017 r. do Rady Gminy Jasieniec wpłynęła petycja przedstawicieli Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew w sprawie organizacji referendum dla ewentualnej opinii Wójta Gminy Jasieniec dot. lokalizacji inwestycji strategicznej ws. linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew:

Treść petycji – czytaj

Rozpatrzenie w/w petycji stanowiło pkt. 6 porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jasieniec która odbyła się 11 lipca 2017 roku.

W wyniku rozpatrzenia w/w petycji Rada Gminy Jasieniec podjęła następującą uchwałę:

Treść uchwały – czytaj

400 kV – ważne deklaracje PSE

Uprzejmie informujemy, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych.

Więcej “400 kV – ważne deklaracje PSE”