Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Seniorzy: uwaga na oszustów

Na terenie naszej gminy pojawiły się osoby proponujące seniorom pomoc w uzyskaniu świadczenia “500+ dla seniorów”. Warunkiem udzielenia tej pomocy jest okazanie trzech ostatnich odcinków renty lub emerytury oraz dowodu osobistego. Osoby te oferują także pomoc przy szukaniu tych dokumentów, przeglądając przy okazji zawartość szuflad i szaf.
Jednocześnie “pomocnicy” pytają seniorów również o liczbę zamieszkujących z nimi osób, miejsce i godziny ich pracy itp.

Na obecną chwilę program “500+ dla seniorów” nie został zatwierdzony i nie ma możliwości składania wniosków do niego. Więcej “Seniorzy: uwaga na oszustów”

Zbliża się 15 września….

Jest to między innymi termin płatności:

2-giej raty podatku od środków transportowych;
za wywóz śmieci z naszych posesji (dla tych co płacą kwartalnie);
kolejnej raty podatku rolnego;

Podsumowanie konsultacji projektu uchwały o inicjatywie lokalnej

W okresie od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r. zostały przeprowadzone konsultacje o zasięgu ogólnogminnym projektu uchwały określającej tryb i szczegółowych kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do opublikowanego projektu w formie ankiety/opinie osobiście, za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub na platformie ePuap.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, informacji czy sugestii dotyczących projektu uchwały. Projekt, w przestawionym do konsultacji brzmieniu, zostanie przekazany do Biura Rady Gminy Jasieniec.

Można już składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jasieńcu, w pokoju nr 5 (parter) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi:

  • 514 zł netto (obowiązuje do końca września 2018),
  • 528 zł netto (obowiązuje od października 2018)

na osobę w rodzinie. Składając wniosek należy udokumentować wszystkie dochody netto za sierpień 2018 r.

Pobierz:

Wniosek (pdf)

Ulotkę informacyjną (pdf)