Świadectwa energetyczne

Uczestników programu wymiany pieców zapraszany do Urzędu Gminy Jasieniec po odbiór świadectw energetycznych.

Dokumenty można odbierać w pok. nr 6, codziennie (dni robocze) w godzinach pracy urzędu.

Otwarta Strefa Aktywności w Jasieńcu

Co to jest Otwarta Strefa Aktywności?

Jest to ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.* Więcej “Otwarta Strefa Aktywności w Jasieńcu”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.. poz.1405 z póżn. zm.) i art. 14 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami)

informuję Więcej “Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Dzielnicowy informuje …

W imieniu dzielnicowego Gminy Jasieniec asp. szt. Arkadiusza Dąbrowskiego informujemy, że w Planie działań priorytetowych na II półrocze 2018 roku znalazł się teren miejscowości BOGLEWICE. To tu można będzie najczęściej spotkać naszych stróżów prawa, co nie znaczy oczywiście, że nie będzie ich w innych rejonach naszej gminy.

Nowy taryfikator opłat za wodę i ścieki

Szanowni Państwo,

w dniu 20.07.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasieniec opublikowane zostały nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Taryfy te decyzją WA.RET.070.1.145.3.2018 z dnia. 26.06.2018 r. zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i w dniu 19.07.2018 r. zostały opublikowane w BIP PGW Wody Polskie. Zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy Prawo Wodne, opublikowane w BIP PGW Wody Polskie taryfy podlegają niezwłocznej publikacji w BIP gminy i po upływie 7 dni od tejże publikacji wchodzą w życie.

W związku z powyższym nowe taryfy opłat za wodę i ścieki zaczną obowiązywać od dnia 28.07.2018 r.