Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Więcej informacji o konsultacjach dot. ochrony powietrza, w tym dokumenty oraz terminy i miejsca spotkań informacyjnych – kliknij i zobacz

Więcej “Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza”

Gmina Jasieniec przeciw przedstawionym wariantom tras szybkiej kolei

W czwartek Jasieńcu odbyły się, zorganizowane przez wójt Martę Cytryńską, konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokument przewiduje trzy warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie gminy. Konsultacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, których przybyło aż kilkuset.

Więcej “Gmina Jasieniec przeciw przedstawionym wariantom tras szybkiej kolei”

Składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

W związku z ukazaniem się Strategicznego Studium Lokalizacyjnego dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego, z czym związana jest lokalizacja korytarza kolejowego (ciąg 6 – linia 88), przebiegająca przez obszar Gminy Jasieniec, informujemy, że:
władze Centralnego Portu Komunikacyjnego zapraszają do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” – w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie
Więcej informacji oraz wszelkie projekty dokumentów oraz formularze dostępne są na stronie:

Więcej “Składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego””

KONSULTACJE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

Urząd Gminy Jasieniec informuje, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Projekt rozporządzenia zakłada podniesienie poziomu pól elektromagnetycznych z obecnych 7V/m do 61V/m, w celu rozwoju sieci elektromagnetycznych 5G (PEM). Jako podstawę do podniesienia tych poziomów Ministerstwo Zdrowia wskazuje „Wytyczne 1999/519/WE Rady Europejskiej” (1), które opierają się na zaleceniach prywatnej organizacji ICNIRP.

Więcej “KONSULTACJE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU”

Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2020

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 47.2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 zostaje uruchomiony proces konsultacji. Więcej “Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2020”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca 2019r.

Więcej “Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok”