Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019

W dniu 8 lutego 2019r. rozpoczynają się konsultacje zmiany w Programie współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku. Więcej “Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019”

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2019r.

W dniu 28.09.2018r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów “PoKUSa”. Na spotkaniu zgłoszone zostały trzy uwagi dotyczące otwarcia katalogu przewidywanych działań.

Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2019r.”

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podsumowanie konsultacji projektu uchwały o inicjatywie lokalnej

W okresie od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r. zostały przeprowadzone konsultacje o zasięgu ogólnogminnym projektu uchwały określającej tryb i szczegółowych kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do opublikowanego projektu w formie ankiety/opinie osobiście, za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub na platformie ePuap.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, informacji czy sugestii dotyczących projektu uchwały. Projekt, w przestawionym do konsultacji brzmieniu, zostanie przekazany do Biura Rady Gminy Jasieniec.

Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 45 z dnia 2 lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.

Plan przebiegu konsultacji: Więcej “Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej”

Zarządzenie konsultacji projektu zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje będą trwały od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r w formie badania ankietowego.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 45.2018