Zapraszamy na kolejne szkolenie dla rolników

MODR  Warszawa Powiatowy Zespół Doradczy w Grójcu  zaprasza  na szkolenie które odbędzie się w dniu  12.12.2018 r. o godz. 10.00 w OSP Jasieniec ul. Kasztanowa 6a.

Tematem szkolenia będzie “Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 charakterystyka wybranych działań”. Ponadto wykładowca omówi również bieżące sprawy dotykające rolników – sadowników.

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu z Panią Urszulą Grotek – wykładowcą MODR (tel. 506023732)

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 listopada 2018 r. wynosi: 100% limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W praktyce oznacza to, że w tym roku pomoc ta nie może być już realizowana.

*źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

Pomoc klęskowa dla rolników

UWAGA! – Minister rolnictwa wydłużył czas na składanie wniosków w obydwu poniższych wypadkach do 31 październiaka br.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw. Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy … więcej szczegółów na stronach ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Szacowanie strat – grad

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Jasieniec gradu w dniu 24 sierpnia 2018 roku, poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie strat.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jasieniec pok. nr 6 w terminie od 3 do 7 września br. Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok – pobierz wniosek.

Zmiana przepisów o szkodach łowieckich

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), która określa m.in. zasady składania wniosku o szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz skład zespołu szacującego straty.

W myśl nowych przepisów właściciele lub posiadacze gruntów, na których wystąpiły szkody łowieckie spowodowane przez dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny mogą składać wnioski o szacowanie szkód do właściwego terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego (koła łowieckiego). W skład zespołu szacującego straty, zamiast przedstawiciela gminy, będzie wchodził przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Grad – szacowanie strat

W związku z wystąpieniem w dniu 12.07 br. na terenie gminy Jasieniec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu, w Urzędzie Gminy Jasieniec (pok. nr 3) w dniach 25.07. – 31.07.2018 r. przyjmowane będą wnioski o oszacowanie strat (pobierz druk).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2018 i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księgę stada / paszporty.