Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy.

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na konsultacje Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Jasieńcu, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

 

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 46.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2019 zostaje uruchomiony proces konsultacji.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plan przebiegu konsultacji (05.07.2018 – 28.09.2018): Więcej “Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019”

Zarządzenie konsultacji projektu zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje będą trwały od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r w formie badania ankietowego.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 45.2018

Otwarty konkurs ofert – rozwój wspólnot

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
I. Rodzaj zadania wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 3.000 zł. (w roku 2017 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 6.000 zł.), Więcej “Otwarty konkurs ofert – rozwój wspólnot”

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Jasieniec informuje o przyznaniu dofinansowania realizacji zadań publicznych w Gminie Jasieniec w 2018 roku w zakresie:

organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 na zadanie „Program Działaj Lokalnie w Gminie Jasieniec” – dotacja w wysokości 6000,00 zł.

Zarządzenie Nr 20.2018