Nabór do komisji konkursowej – sport

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019”.

Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 21 lutego 2019r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane osobiście (pok. 12) , za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną (dokument elektroniczny lub skan papierowego zgłoszenia): ePuap lub e-mail na adres komisja2019@jasieniec.pl. Więcej “Nabór do komisji konkursowej – sport”

Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019

W dniu 8 lutego 2019r. rozpoczynają się konsultacje zmiany w Programie współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Konsultacje potrwają do 19 lutego 2019 roku. Więcej “Konsultacje zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019”

Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.49.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

Więcej “Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019”

Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2019r.

W dniu 28.09.2018r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów “PoKUSa”. Na spotkaniu zgłoszone zostały trzy uwagi dotyczące otwarcia katalogu przewidywanych działań.

Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2019r.”

Drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na drugie spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi