Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.49.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

Więcej “Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019”

Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Otwarty konkurs ofert – rozwój wspólnot

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
I. Rodzaj zadania wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 3.000 zł. (w roku 2017 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 6.000 zł.), Więcej “Otwarty konkurs ofert – rozwój wspólnot”

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Jasieniec informuje o przyznaniu dofinansowania realizacji zadań publicznych w Gminie Jasieniec w 2018 roku w zakresie:

organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 na zadanie „Program Działaj Lokalnie w Gminie Jasieniec” – dotacja w wysokości 6000,00 zł.

Zarządzenie Nr 20.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie – rozwój lokalny

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
Więcej “Ogłoszenie o otwartym konkursie – rozwój lokalny”

Wyniki otwartego konkursu ofert – piłka nożna 2018

Wójt Gminy Jasieniec po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią komisji konkursowej przyznaje następujące kwoty dotacji:
1.    Gminny Klub Sportowy KRASKA na zadanie „Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej –  Mały sport  wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 66 000,00 zł.
2.    Uczniowski Klub Sportowy ISKRA na zadanie „Piłka Nożna – mały sport wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 34 000,00 zł.

W załączeniu zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 2 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna

Zarządzenie 12.2018