Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Jasieniec informuje o przyznaniu dofinansowania realizacji zadań publicznych w Gminie Jasieniec w 2018 roku w zakresie:

organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 na zadanie „Program Działaj Lokalnie w Gminie Jasieniec” – dotacja w wysokości 6000,00 zł.

Zarządzenie Nr 20.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie – rozwój lokalny

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
Więcej “Ogłoszenie o otwartym konkursie – rozwój lokalny”

Wyniki otwartego konkursu ofert – piłka nożna 2018

Wójt Gminy Jasieniec po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią komisji konkursowej przyznaje następujące kwoty dotacji:
1.    Gminny Klub Sportowy KRASKA na zadanie „Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej –  Mały sport  wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 66 000,00 zł.
2.    Uczniowski Klub Sportowy ISKRA na zadanie „Piłka Nożna – mały sport wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 34 000,00 zł.

W załączeniu zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 2 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna

Zarządzenie 12.2018

Nabór do komisji konkursowej – kultura fizyczna

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna”.
Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej “Nabór do komisji konkursowej – kultura fizyczna”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – piłka nożna 2018

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna: łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 100.000,00 zł. (w roku 2017 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 100.000,00 zł.). Więcej “Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – piłka nożna 2018”

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.

W dniu 29.09.2017r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Wynikiem spotkania jest poszerzenie katalogu działań na rok 2018 oraz zwiększenie planowanej kwoty na sfinansowanie Programu. Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.”