Uwaga przedsiębiorcy – zmiany w CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Więcej “Uwaga przedsiębiorcy – zmiany w CEIDG”

Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z wynikiem pozytywnym zakończyliśmy weryfikację deklaracji udziału w projekcie wymiany źródeł ciepła zgodnie z konkursu ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP. Dane ze złożonych przez Państwa ankiet pozwalają nam przejść do kolejnego etapu przygotowań, w których opracujemy dokumentację niezbędną do naszego startu w konkursie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania jest świadectwo energetyczne budynku. Każdy zdeklarowany uczestnik projektu winien niezwłocznie dostarczyć taki dokument do Urzędu Gminy Jasieniec.

Więcej “Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap”

OSP Jasieniec zaprasza na letni strażacki wypoczynek

Strażacy OSP Jasieniec zapraszają dzieci w wieku 10-14 lat na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy.
Miejsce obozu – Stanica Harcerska Mazowieckiej Chorągwi  ZHP w Gorzewie koło Gostynina.
Termin:16-28 lipca 2018 r.
Organizator: OSP Skuły
Koszt podstawowy: 519 zł, w przypadku uzyskania przez organizatora dofinansowania koszt wyniesie 300 zł.
Zapewnione: pełne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra opiekunów i instruktorów.

Więcej “OSP Jasieniec zaprasza na letni strażacki wypoczynek”

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Jasieńcu

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „ Bajkowy Świat” w Jasieńcu, ul. Szkolna 7.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6
oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.2017, poz. 1597).tj.: Więcej “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Jasieńcu”

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Zbroszy Dużej

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej, Zbrosza Duża 30.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6
oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597). Więcej “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Zbroszy Dużej”

Taryfy na wodę i ścieki bez zmian

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do dnia 9 czerwca 2018 r. lub do dnia zatwierdzenia przez organ regulacyjny, którym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, nowych taryf za doprowadzanie wody i odbiór ścieków, zachowują moc taryfy dotychczas obowiązujące.

Stypendia szkolne – WAŻNE!

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego we wrześniu 2017 r. proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy pokój nr 5 w dniach od 25 do 30 kwietnia br. w godz. 8:00 – 15.30 w celu złożenia stosownych oświadczeń związanych z możliwością uzyskania stypendium w okresie dłuższym niż zawarty w decyzjach z roku ubiegłego (należy udokumentować dochody za kwiecień 2018 r.)