Zasady agitacji wyborczej na terenie gminy

Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego “Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”.

Wobec powyższego informujemy, że Wójt Gminy Jasieniec nie wyraża zgody na umieszczanie plakatów i banerów wyborczych na przystankach autobusowych oraz w/na budynkach i na ogrodzeniach obiektów należących do Gminy Jasieniec. Pełnomocników komitetów wyborczych zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia materiałów wyborczych umieszczonych bez zgody właściciela/zarządcy nieruchomości.

Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Więcej “Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych””

Zbliża się 15 września….

Jest to między innymi termin płatności:

2-giej raty podatku od środków transportowych;
za wywóz śmieci z naszych posesji (dla tych co płacą kwartalnie);
kolejnej raty podatku rolnego;

Można już składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jasieńcu, w pokoju nr 5 (parter) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi:

  • 514 zł netto (obowiązuje do końca września 2018),
  • 528 zł netto (obowiązuje od października 2018)

na osobę w rodzinie. Składając wniosek należy udokumentować wszystkie dochody netto za sierpień 2018 r.

Pobierz:

Wniosek (pdf)

Ulotkę informacyjną (pdf)

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu zaprasza do złożenia oferty w zakresie niżej określonego zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku dwudaniowego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Jasieniec: Więcej “Zaproszenie do składania ofert”

Informacja

Informujemy, że głównym adresem e-mail gminy jest adres: jasieniec@jasieniec.pl
Pozostałe adresy nie są przez monitorowane. Prosimy o zapisanie zmian w książkach adresowych.