Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opis usługi:

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o lokalizacji.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasieniec. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. 2 egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) –na jednym egzemplarzu należy oznaczyć teren inwestycji, a dla inwestycji kubaturowych wrysować także szkic zamiaru inwestycyjnego wraz z podaniem jego charakterystycznych wymiarów i odległości.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych na uzgodnienie projektu decyzji z właściwymi organami, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

 1. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 3. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego Inwestora podlega opłacie skarbowej w wysokości 56 zł.
 4. Złożenie pełnomocnictwa w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.)