Decyzja o warunkach zabudowy

Opis usługi:

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych wymagających pozwolenia na budowę.

Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla dokonania inwestycji (warunek ten uznaje się za spełniony jeśli wykonanie uzbrojenia terenu zostało zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 2. 2 egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 – na kopii mapy uzyskanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy  wrysować szkicowo zamierzenie inwestycyjne, podając gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz oznaczyć granice terenu objętego wnioskiem. Mapa musi obejmować teren wokół działki równy minimum 3-krotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m.
 3. promesy dotyczące infrastruktury technicznej (prąd, wod- kan, gaz)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Edyta Padewska

Czas załatwienia sprawy: 

Decyzja wydawana jest w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu tego nie wlicza się czasu trwania procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty: 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Złożenie pełnomocnictwa w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego Inwestora podlega opłacie skarbowej w wysokości 56 zł

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.)