Dostarczanie wody i odbiór ścieków (zmiana usługobiorcy)

Opis usługi:
Usługa dostarczania wody i/lub odbioru ścieków realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy zainteresowanym (usługobiorcą), a Gminą Jasieniec. W przypadku zmiany usługobiorcy Gmina Jasieniec jest obowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek,
2. dowód osobisty

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Techniczny
parter, pok. nr 6, tel. 48 6613570, wew. 112
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Rasała

Czas załatwienia sprawy: na miejscu przy zgłoszeniu

Opłaty: przy zawieraniu umowy – brak, kolejne rozliczenia na podstawie faktur dostarczanych przez usługodawcę

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.) .
  2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 ze zm.)
  3. Uchwała nr X.49.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasieniec.

Dokumenty:
wzór umowy (pdf)