Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Jasieniec informuje o przyznaniu dofinansowania realizacji zadań publicznych w Gminie Jasieniec w 2018 roku w zakresie:

organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 na zadanie „Program Działaj Lokalnie w Gminie Jasieniec” – dotacja w wysokości 6000,00 zł.

Zarządzenie Nr 20.2018