Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2019

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 46.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2019 zostaje uruchomiony proces konsultacji.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plan przebiegu konsultacji (05.07.2018 – 28.09.2018):

  • Ogłoszenie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Programu  – 5 lipca 2018r.
  • Zamieszczenie projektu programu współpracy w BIP, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i wyłożeniu w Urzędzie Gminy pok. 12  – 5 lipca 2018r.
  • Zamieszczenie na stronie www, tablicy ogłoszeń i wyłożenie w Urzędzie Gminy ankiety umożliwiającej ocenę oraz wnoszenie uwag i propozycji do projektu programu współpracy – 5 lipca 2018r.
  • Badanie ankietowe potrwa do dnia 21 września 2018r.
  • Zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 16 lipca 2018r.
  • Zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 24 września 2018r. w celu omówienia zgłoszonych uwag i wypracowania ostatecznego projektu programu.
  • Przedstawienie wyników konsultacji i przekazanie uchwały z projektem programu do Biura Rady Gminy – 28 września 2018r.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą składać uwagi i opinie osobiście, za pośrednictwem poczty na adres urzędu (liczy się data wpływu do urzędu), na adres e-mail: jasieniec@jasieniec.pl lub poprzez system ePuap

Zapraszam aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

Załączniki:
1.Projekt programu współpracy
2. Formularz/ankieta konsultacyjna

 

z up. Wójta

inż. Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy

Jasieniec, 5 lipca 2018r.