Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 45 z dnia 2 lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.

Plan przebiegu konsultacji:

  • Ogłoszenie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Projektu  – 6 lipca 2018r.
  • Zamieszczenie Projektu w BIP, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń – 6 lipca 2018r.
  • Zamieszczenie na stronie www, tablicy ogłoszeń i wyłożenie w Urzędzie Gminy ankiety umożliwiającej ocenę oraz wnoszenie uwag i propozycji do Projektu – 6 lipca 2018r.
  • Badanie ankietowe potrwa do dnia 6 września 2018r.
  • Przedstawienie wyników konsultacji – 7 września 2018r.

Mieszkańcy Gminy mogą składać uwagi i opinie osobiście, za pośrednictwem poczty na adres urzędu (liczy się data wpływu do urzędu), na adres e-mail: jasieniec@jasieniec.pl lub poprzez system ePuap.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w konsultacjach.

 

z up. Wójta

inż. Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy

Jasieniec, 6 lipca 2018r

Załączniki:
1. Projekt uchwały
2. Formularz