Koordynator Klubu Senior+ – oferta pracy

Zgodnie z wymaganiami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wójt Gminy Jasieniec zatrudni  osobę na stanowisko POMOC ADMINISTRACYJNA  – Koordynator Klubu Senior+ w Jasieńcu

Zakres zadań:

 • koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów – opracowywanie grafiku funkcjonowania Klubu Senior+,
 • współpraca z klubami seniora w zakresie ich bieżącej działalności,
 • inicjowanie nowych form aktywności w ramach Klubu Senior+ – motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych,
 • aktywne poszukiwanie programów na dofinansowanie zajęć w Klubie Senior+,
 • aktywne poszukiwanie sponsorów,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków na funkcjonowanie Klubu Senior+,
 • utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach Klubu Senior+,

Wymagania niezbędne:

 • otwartość na potrzeby osób starszych,
 • kontaktowość i miła aparycja,
 • konsekwencja, samodzielność i inicjatywa,
 • dobra organizacja pracy własnej i pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym (Internet, pakiet biurowy)

Warunki pracy:

 • ¼ etatu – max. 10 godz. / tyg.
 • nienormowany czas pracy zgodny z grafikiem funkcjonowania Klubu Senior+ (w tym popołudnia i weekendy)
 • pomieszczenia klubu przystosowane są dla osób niepełnosprawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, w imieniu której działa Wójt;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych odo@jasieniec.pl;
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w niniejszym naborze na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy
  niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy składać do dnia 07.11.2018 r.:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jasieniec,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec,
 • mailem (jasieniec@jasieniec.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – wszystkie dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane lub podpisane podpisem elektronicznym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Jasieniec.