Krótko o gminie

Jabłka grójeckieGmina Jasieniec położona jest w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego, a jednocześnie w centralnej części województwa mazowieckiego. Zalicza się ona do grójeckiego rejonu sadowniczego, z którego pochodzi znane na cały niemal świat „jabłko grójeckie”. Ogromne połacia sadów jabłoniowych i wiśniowych stanowią najbardziej charakterystyczną wizytówkę tych okolic. Z tego powodu Jasieniec często nazywany jest „gminą kwitnących jabłoni i wiśni”.

Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na schyłek epoki brązu (800-500 lat p.n.e.), a ich ślady znaleziono w dzisiejszej wsi Gośniewice nad rzeką Kraską. Powstanie parafii Jasieniec datuje się na wiek XIII (ok. roku 1208), natomiast pierwsze wzmianki o wsi Jasieniec zanotowano w roku 1239. W XVI w. do parafii Jasieniec należało już 19 wsi szlachty folwarcznej i 8 wsi szlachty zagrodowej. Zamieszkiwały tu rody m.in. Jasieńczyków, Łychowskich (herbu Jasieńczyk), Falęckich, od których nazwisk zostały utworzone nazwy istniejących wsi. Sam Jasieniec miał wielu właścicieli, jednak najdonośniej w jego historii zapisali się książę Jan Tadeusz Lubomirski i Antoni Dall Trozzo, którzy zadecydowali o budowie w Jasieńcu cukrowni „Czersk”. W roku 1867 zaczęła działać Spółka Akcyjna, dając małorolnym chłopom możliwość zatrudnienia i osiedlenia na przysiółku Jasieńca. Pałac w Woli BoglewskiejInwestycja przyczyniła się do zmiany szklaków komunikacyjnych w okolicy – łącząc większe majątki traktem grójecko – wareckim oraz do budowy kolejki wąskotorowej w 1920 r. Cennymi pamiątkami po ówczesnych czasach są zachowane do dziś zabytkowe budynki cukrowni, a także zespoły dworskie i pałacowo-parkowe w Boglewicach, Jasieńcu, Kurczowej Wsi, Łychowskiej Woli Rytomoczydłach, Turowicach, Warpęsach i Woli Boglewskiej stanowiące o bogatej historii całego regionu.
Na terenie gminy można znaleźć też ślady powstania styczniowego. 18 maja 1863 roku w Gołębiowie oddział powstańczy majora Władysława Grabowskiego stoczył bitwę z regularnym wojskiem carskim dowodzonym przez gen. Mikołaja Meller-Zakomelskiego. W bitwie zginęło ponad 30 powstańców, a 180 dostało się do niewoli. Pamiątkę tych wydarzeń stanowi mogiła powstańcza w okolicach wsi Gołębiów stanowiąca miejsce pamięci narodowej.

Kościół pw. Zesłania Ducha Św. w JasieńcuWażnym elementem kulturowego krajobrazu gminy są miejsca kultu religijnego, w tym zabytkowe kościoły pw. Zesłania Ducha Świętego w Jasieńcu oraz pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach oraz liczne kapliczki przydrożne. Na walory krajoznawcze składają się również osobliwości przyrody, które są niezaprzeczalnym atutem i atrakcją tego obszaru. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle cenny zespół przyrodniczy, będący częścią dziedzictwa kulturowego gminy, położony w obrębie rzeki Kraski na granicy dwóch wsi: Jasieniec i Warpęsy. W jego skład wchodzą: dwa zespoły parkowo-pałacowe, tereny leśne z niewielkimi zbiornikami wodnymi, zespół trzech stawów w Jasieńcu (niemal 3-hektarowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców gminy), zespół stawów i zalesień otaczający dwór w Warpęsach oraz rozległe łąki w dolinie rzeki Kraski. Grzybne lasy sosnowe z niewielkimi połaciami drzewostanu dębowego rozciągające sie od Boglewic do Rytomoczydeł to kolejny atuty dla rozwoju turystyki weekendowej na terenie gminy Jasieniec.
Gmina zajmuje obszar około 10 780 ha, z czego około 8 974 ha stanowią użytki rolne. Lasy i grunty leśne zajmują ok. 1530 ha, co stanowi 14,6%Panorama Jasieńca powierzchni gminy. Resztę stanowią grunty zabudowane, zagospodarowane tereny inwestycyjne oraz nieużytki. W skład gminy wchodzi 36 wsi rolniczych, zorganizowanych w 31 sołectw. Największe z nich to: Jasieniec, Boglewice, Gośniewice i Zbrosza Duża. Na terenie gminy Jasieniec zamieszkuje 5 403 mieszkańców, z tego 1100 osób mieszka w miejscowości Jasieniec. Ludność gminy jest znacznie rozproszona. Tylko osiem miejscowości liczy więcej niż 200 mieszkańców, w 12 miejscowościach mieszka od 100 do 200 osób, a w pozostałych 16 poniżej 100 osób.

Malownicze chaty w okolicach Zbroszy DużejW wielu wsiach zabudowa jest silnie rozproszona – wśród sadów i pól uprawnych pojedyncze zagrody z prowadzącą do nich drogą. We wsiach przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa spełniająca funkcje mieszkalne, gospodarcze i produkcyjna – należąca do prywatnych właścicieli. Uzupełniają ją budynki użyteczności publicznej, lokalne zakłady oraz zabytkowe obiekty XIX wiecznych dworów.

Jasieniec leży niemal w połowie drogi między dwoma największymi miastami województwa mazowieckiego, tj. Warszawą (odległą o 53 km) i Radomiem (odległym o 60 km), które łączy droga krajowa nr 7 (Warszawa-Kraków), przebiegająca w pobliżu granic gminy. Najbliższe miasta to: Grójec (6 km) oraz Warka (18 km i równocześnie najbliższa stacja kolejowa), które łączy droga wojewódzka nr 730. Gmina Jasieniec sąsiaduje z gminami: Grójec, Chynów, Warka, Promna, Goszczyn i Belsk Duży. Transport osobowy realizowany jest przez komunikację autobusową (PKS), która zapewnia bezpośrednie połączenia Jasieńca z Grójcem, Warką i Warszawą.

Bliska odległość od stolicy, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie tras S7 (łączącej północ i południe kraju) oraz drogi krajowej nr 50 (ze wschodu naTereny rekreacyjne nad stawami w Jasieńcu zachód), niski stopień uprzemysłowienia i brak konkurencji stanowi o niemal idealnych warunkach dla przyszłych inwestorów zainteresowanych lokalizacją swoich przedsiębiorstw w centrum kraju, a jednak z dala od dużych aglomeracji, na terenach korzystniejszych z punktu widzenia ekonomi i swobody w kształtowaniu lokalnej przestrzeni.

Bardzo dobre warunki klimatyczne oraz gleby te charakteryzujące się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, a tym samym wysokimi walorami produkcyjnymi, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, a głównie wysoko wyspecjalizowanego sadownictwa, którego podstawowymi towarami eksportowymi są wiśnie, truskawki oraz jabłka grójeckie, zarejestrowane jako produkt regionalny w systemie Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Budynek Urzędu Gminy JasieniecGmina Jasieniec to również wymarzone miejsce do osiedlania się, mieszkania na co dzień, jak i pobytów sezonowych czy weekendowych, gdzie mimo stosunkowo niewielkiej odległości od większych miast regionu i dobrego połączenia komunikacyjnego, wciąż życie człowieka pozostaje w harmonii z odwiecznym cyklem przyrody.

W 2015 r. stopa bezrobocia w gminie Jasieniec wynosiła ok. 5%. Jest to sytuacja niewątpliwie sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu i mająca bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową lokalnej społeczności. Rynek zdominowany jest przez małe przedsiębiorstwa prowadzące w większości działalność handlowo-usługową oraz nastawioną na obsługę przetwórstwa rolno-spożywczego z dominacją sadownictwa.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu mieszkańców gmina stawia na rozwój infrastruktury: buduje kolejne odcinki wodociągów i kanalizacji, uruchomiłaKompleks szkolno-przedszkolny w Jasieńcu nowoczesną oczyszczalnię ścieków, wybudowała budynek z mieszkaniami komunalnymi, buduje i modernizuje kolejne odcinki dróg, planuje budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia oraz obiektów sportowych. Placówki oświatowe starają się zapewnić bezpieczeństwo swoim uczniom oraz najwyższym poziom kształcenia w myśl hasła „od przedszkola do matury”. Na terenie gminy działa Publiczne Przedszkole w pełni zaspokajające potrzeby opieki nad dziećmi 3-5 letnimi, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształcący młodzież i dorosłych w specjalnościach związanych z rolnictwem, agrobiznesem i handlem, informatyką, gastronomią. Sale dydaktyczne placówek oświatowych są wyposażone w sprzęt komputerowy służący do nauki oraz prowadzenia zajęć multimedialnych, sale gimnastyczne, biblioteki, świetlice i pracownie przedmiotowe. Poza realizacją programu nauczania prowadzone są różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na rozwój swoich uczniów. Dzięki różnorodnym zajęciom pozalekcyjnym, wśród których są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, sportowe, koła zainteresowań
Strażnica OSP Jasieniec(m.in. koło taneczne, teatralne, ekologiczne, biblijne, plastyczne, matematyczno – ortograficzne), warsztaty tematyczne, uczniowie mogą nie tylko niwelować zaległości, ale także rozwijać zainteresowania i realizować własne pasje. Liczne konkursy, turnieje i prezentacje powalają uczniom na doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie talentów, uczą prezentowania wiedzy oraz wpływają na rozwój osobisty tj. umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zdrowej rywalizacji pomiędzy rówieśnikami.

Na terenie gminy prężnie działają biblioteki, świetlice wiejskie i Klub Seniora organizując czas wolny mieszkańcom w każdym wieku. Odbywają się też cykliczne imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym, pikniki rodzinne, koncerty i uroczystości patriotyczne.

Gmina Jasieniec to teren z dużym potencjałem inwestycyjnym, ale również idealne miejsce do zamieszkania dla zmęczonych zgiełkiem wielkich miast.