Nabór do komisji konkursowej – kultura fizyczna

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna”.
Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 23 lutego 2018r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42 osobiście (pok. 12) lub za pośrednictwem poczty albo drogą e-mail na adres fundusze@jasieniec.pl
Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert złożonych na konkurs zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
Wstępny termin posiedzenia komisji przewidywany jest na dzień 28 lutego 2018r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Jasieniec.
Pełna treść ogłoszenia: