Nadanie numeru porządkowego budynku

Opis usługi:

Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego. O ustaleniu numeru porządkowego zawiadamia się wnioskodawcę.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Osoby mającej interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu mogą otrzymać zaświadczenie o numerze porządkowym budynku. Zaświadczenie wydaje się na wniosek.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o nadanie numeru porządkowego
  2. Załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy.

lub

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku wnioskodawca informowany jest w drodze zawiadomienia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku. O terminie odbioru zawiadomienia / zaświadczenia wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

Opłaty:

Ustalenie numeru porządkowego budynku wolne jest od opłat skarbowych.
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Złożenie pełnomocnictwa w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.)