Odbiór odpadów komunalnych

Opis usługi:
Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy reguluje Związek Międzygminny pod nazwą NATURA, którego członkiem jest Gmina Jasieniec. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem na podstawie złożonej deklaracji, którą składa właściciel nieruchomości lub osoba nią władająca. W deklaracji należy określić liczbę mieszkańców oraz wybrać, czy będą oni segregować odpady. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje mniej osób niż jest zameldowanych, do deklaracji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Każdorazowa zmiana liczby mieszkańców lub zmiana decyzji dotyczącej segregacji wymaga złożenia nowej deklaracji.

Wymagane dokumenty:
1. deklaracja (pdf),
2. oświadczenie – opcjonalnie

Miejsce załatwienia sprawy:
Związek Międzygminny NATURA
ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec
tel. 48 3329465 lun 48 3322124 , e-mail: natura@grojec.org.pl

lub

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
parter, pok. nr 6, tel. 48 6613570, wew. 113
Osoba odpowiedzialna: Krystyna Gabrysiak
Uwaga: Urząd Gminy Jasieniec nie potwierdza złożenia deklaracji i nie ma dostępu do indywidualnych rozliczeń mieszkańców. Dokumenty złożone w Urzędzie Gminy Jasieniec są w możliwie najkrótszym terminie przekazywane do biura Związku Międzygminnego NATURA.

Czas załatwienia sprawy:

złożenie deklaracji – na miejscu przy zgłoszeniu

odbiór odpadów wg harmonogramu:
Rejon I – obejmuje wsie: Turowice Kolonia, Czachów, Jasieniec, Warpęsy, Turowice
Rejon II – obejmuje wsie: Kurczowa Wieś, Olszany, Nowy Miedzechów, Miedzechów, Stefanków, Franciszków, Bronisławów, Gołębiów, Rytomoczydła, Ryszki
Rejon III – obejmuje wsie: Boglewice, Osiny, Ignaców, Marynin, Justynówka, Alfonsowo, Tworki, Gośniewice, Wola Boglewska
Rejon IV – obejmuje wsie: Wierzchowina, Zbrosza Duża, Trzcianka, Orzechowo, Gniejewice, Leżne, Koziegłowy, Dobra Wola, Przydróżek, Łychowska Wola, Michałówka, Łychów

Opłaty:
Przy składaniu deklaracji opłat się nie pobiera.

Płatności należy wnosić bez wezwania na podstawie książeczki opłat otrzymanej ze Związku Międzygminnego NATURA w terminach:
− do 15 marca za I kwartał,
− do 15 maja za II kwartał,
− do 15 września za III kwartał,
− do 15 listopada za IV kwartał.

w kwocie określonej w deklaracji.

Stawki opłat:

21 zł/ osobę – odpady segregowane,
32 zł/osobę – odpady niesegregowane

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
  2. Uchwała Zgromadzenia Nr XIII/51/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/42/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Natura z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Uchwała Zgromadzenia Nr XII/42/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4.  UCHWAŁA NR IV/11/18 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała Nr I/7/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  6. UCHWAŁA NR IV/10/18 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.