Ogłoszenie o ofercie na zadanie publiczne „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych”

W dniu 5 października 2018r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbroszy Dużej z siedzibą 05-604 Jasieniec, Zbrosza Duża 36.  Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jasieniec uznając celowość realizacji tego zadania, planuje zlecić jego realizację OSP w Zbroszy Dużej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy przed zawarciem umowy Wójt podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego.

Wszyscy zainteresowani zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy mogą wnosić uwagi do upublicznionej oferty do dnia 12 października 2018r.  /liczy się data wpływu/ do tutejszego urzędu gminy.

 

Treść oferty: https://jasieniec.bip.gov.pl/konkursy-i-dotacje/ogloszenie-o-ofercie-na-zadanie-publiczne.html