Ogłoszenie o otwartym konkursie – rozwój lokalny

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

I. Rodzaj zadania wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 1. Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec – łączna wysokość środków  przeznaczonych na zadanie6.000 zł.(w roku 2017 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 6.000 zł.),

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej Ustawą;
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy działające na terenie Gminy Jasieniec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji – dotację na realizację zadania otrzyma/-ją podmiot/-y, którego/-ych oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jasieniec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

III. Termin i warunki realizacji:

 1. Przewidywany termin realizacji zadania: od 27 kwietnia 2018r. do 31.12.2018r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi i umowie o udzieleniu dotacji.
 2. Dopuszcza się podjęcie działań i ponoszenie wydatków ze środków stanowiących wkład własny Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia konkursu.
 3. Udział środków finansowych przekazanych na realizację zadania przez Wnioskodawcę nie może być mniejszy niż 50% wartości wnioskowanej dotacji.
 4. Udział środków finansowych przekazanych na realizację zadania przez Wnioskodawcę nie może być mniejszy niż 50% kosztów merytorycznych zadania.
 5. Podmioty realizujące zadania powinny zapewnić wysoki bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wybrany w konkursie oferent zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty a także ogłoszenia prasowe, w wykazach sponsorów) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Jasieniec. Wyżej wymienione informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 7. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
 8. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

IV. Termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jasieńcu , ul. Warecka 42, sekretariat pok. 14, w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018r. godz. 15:30 (za datę wpływu uznaje się moment złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy)
 2. Oferty, które zostaną wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferent odpowiada za dostarczenie oferty w terminie.
 4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi w języku polskim na wszystkie wymagane pytania.

5. Formularz oferty oraz proponowany wzór umowy dostępny jest w  Urzędzie Gminy w Jasieńcu, pok. nr 12 oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Wójt powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Przy badaniu ofert zostanie uwzględnione w szczególności:
  1. czy zadanie przedstawione w ofercie odpowiada na treść ogłoszenia – 25 pkt
  2. doświadczenie w realizacji podobnych zadań 2 pkt za każde zadanie o wartości większej niż 10.000zł (maksymalnie 10 pkt)
  3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz jej rzetelność – 0-5pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji).
  4. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie:
   • liczba osób zatrudnionych (w tym wolontariuszy) do realizacji zadania – 1 pkt za osobę (maksymalnie 3 pkt),
   • adekwatność kwalifikacji w/w osób do zakresu zadania 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),
   • zakres zadania/atrakcyjność planowanych działań 0-5 pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji),
  5. planowany udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (po zaokrągleniu w dół): do 20% włącznie – 20pkt; 21% – 35% – 10pkt; 35%-40% – 5pkt;  41%-50%  – 0pkt (UWAGA: w umowie zostanie zapisany procentowo maksymalny poziom dofinansowania na podstawie w/w przedziałów)
  6. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków:
   • udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji: do 20% włącznie – 0pkt; 21%-60% – 3 pkt; powyżej 60% – 6 pkt (UWAGA: w umowie zostanie zapisany procentowo minimalny poziom dofinansowania na podstawie w/w przedziałów)
  7. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków w ciągu ostatnich 3 lat (w przypadku oferentów wykazujących środki publiczne otrzymane z innych źródeł niż budżet Gminy Jasieniec chcących otrzymać punkty, należy do oferty załączyć dokumenty potwierdzający badane kryteria)
   • dochowanie terminów wynikających z umowy i ewentualnych wezwań – 7 pkt
   • kompletność i bezbłędność rozliczenia – 3 pkt
 3. Ocenę oferty stanowi suma średniej liczby punktów w każdym z kryteriów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, składająca się z indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji.
 4. Oferta o sumie punktów mniejszej niż 40 nie może otrzymać dofinansowania.
 5. Wyboru oferty dokonuje Wójt, po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Konkursowej.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasieniec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasieniec oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl
 6. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 7. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

VI. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych

W roku 2017 Gmina Jasieniec wydatkowała na zadania publiczne tego samego rodzaju kwotę 6.000 zł w tym przekazała dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w wysokości 6.000,00 zł .

 

VII. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pan Marcin Górski – Urząd Gminy Jasieniec , pok. 12 – tel. 48 661 35 70 wew. 110 e-mail: marcin.gorski@jasieniec.pl

 

Jasieniec, 21.03.2018r.

Marek Pietrzak
Wójt Gminy Jasieniec