Otwarty konkurs ofert na działania sportowe 2019

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.49.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019 – piłka nożna:  łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 100.000,00 zł. (w roku 2018 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 100.000,00 zł.).

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450), zwanej dalej Ustawą;
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy działające na terenie Gminy Jasieniec lub/i na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji – dotację na realizację zadania otrzyma podmiot/-y, którego/-ych oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jasieniec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 6. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 

III. Termin i warunki realizacji:

 

 1. Termin poniesienia wydatków ustala się:
  1. dla środków pochodzących z dotacji: od dnia podpisania umowy (przewidywany termin 04.03.2019r ) do dnia zakończenia zadania
  2. dla innych środków finansowych: od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia zadania
 2. Minimalny czas trwania zadania to 5 miesięcy
 3. Zadnie może być realizowane nie dłużej niż do 31.12.2019r.
 4. Oczekiwany minimalny zakres zadania
  1. Beneficjentami podejmowanych działań z ramach zadania, w co najmniej 60% zgłoszonej liczby uczestników, będą mieszkańcy Gminy Jasieniec lub uczniowie szkół działających na terenie Gminy Jasieniec – w treści oferty należy podać liczbę przewidywanych beneficjentów spełniających w/w warunek
  2. Treningi poprawiające sprawność fizyczną beneficjentów zadania
  3. Rozgrywki zespołowe
 5. Oczekiwane wskaźniki rezultatu (punkt 5 oferty):
  1. Udział w zadaniu, co najmniej 95% zadeklarowanej liczby beneficjentów, w tym 60% przez cały okres trwania zadania (dopuszcza się 2 nieobecności danego beneficjenta zadania) – liczba beneficjentów mierzona na podstawie list obecności zawierającej adres zamieszkania i nazwę szkoły
 6. Podmioty realizujące zadania powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
 8. Wybrany w konkursie oferent zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty, a także ogłoszenia prasowe) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Jasieniec. Wyżej wymienione informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 9. W ramach zadania uznaje się za niekwalifikowalne następujące kategorie wydatków:
  1. opłaty karne np. opłaty za żółte/czerwone kartki zawodników, opłaty za „walkower”, odsetki, mandaty;
  2. stypendia sportowe, nagrody pieniężne oraz wynagrodzenia zawodników;
  3. zobowiązania zaciągnięte przed dniem podpisania umowy;
  4. opłaty transferowe zawodników pomiędzy klubami;
 10. Dotacja zostanie przekazana w transzach (wysokość poszczególnych transz może ulec zmianie w zależności od przedstawionego w ofercie harmonogramu):
  1. transza I – 60% przyznanej dotacji – w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
  2. transza II – 40% przyznanej dotacji – do 20 września 2019r.
 11. W przypadku zadań o okresie realizacji innym niż od marca do grudnia 2018r należy przedstawić własną propozycję liczby i wysokości poszczególnych transz wraz z uzasadnieniem w punkcie 14 oferty.
 12. Przekazanie II transzy zaakceptowaniu przez Zlecającego sprawozdania częściowego (wzór sprawozdania określony został pkt IV.1)
 13. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

 

IV. Składanie ofert:

 

 1. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 Ustawy oraz zgodnie z §2 pkt 1 rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) musi zostać sporządzona wg wzoru załącznika nr 1 do  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300).
 2. Wymagane załączniki:
  1. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy
  2. własny harmonogram ilości i wysokości poszczególnych transz wraz z uzasadnieniem – w przypadku potrzeby takiej zmiany lub dla zadań o czasie realizacji innym niż w okresie marzec-grudzień 2019r.
 3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty:
  1. kompletne pod względem formalnym z zastrzeżeniem pkt 4
  2. złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 4. Komisja jednokrotnie wezwie do uzupełnienia/korekty oferty w przypadku:
  1. braku załącznika – załącznik dostarczony w ramach uzupełnienia musi potwierdzać stan na dzień złożenia oferty;
  2. braku danych dotyczących statusu oferenta;
  3. oczywistych omyłek pisarskich, których korekta nie zmieni zawartości merytorycznej oferty;
  4. oczywistych omyłek rachunkowych pod warunkiem, że korekta nie spowoduje wzrostu wysokości wnioskowanej dotacji ani spadku wysokości wkładu własnego;
  5. braku wykreśleń zbędnych treści w ofercie przewidzianych do wykreślenia formie złożenia oświadczenia o stosownej treści uściślającej wybór właściwej treści oferty;
  6. błędów w wyliczeniach procentowych
  7. braku kompletu podpisów wynikających ze sposobu reprezentacji oferenta określonego w ofercie – pod warunkiem, że oferta zawiera minimum jeden podpis.
 5. Komisja w wezwaniu na uzupełnienie/korektę wyznaczy termin nie dłuższy niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez oferenta
 6. Wezwanie uznaje się za dostarczone z momentem (odpowiednio dla formy komunikacji ustalonej na podstawie pkt I.2 oferty):
  1. nadania pisma przez Urząd Gminy w placówce pocztowej /list zwykły – priorytet/
  2. wysłania e-maila /bez konieczności otrzymania potwierdzenia dostarczenia/
  3. powiadomienia telefonicznego oferenta podczas posiedzenia Komisji
 7. Termin złożenia uzupełnienia/korekty liczy się z momentem wpływu do siedziby Urzędu Gminy.
 8. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem do KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.
 9. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.
 10. Oferenci zaproszeni do podpisania umowy są zobowiązani dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentacji podmiotu składającego ofertę w formie kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji przed jej podpisaniem – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS. W przypadku niezgodności dostarczonych dokumentów z ofertą, oferent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień pod rygorem niepodpisania umowy.
 11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, sekretariat pok. 14, w terminie do 20 lutego 2019r. godz. 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 12. Oferent odpowiada za dostarczenie oferty w terminie.
 13. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie zostaną załączone do akt sprawy bez procedowania ich w konkursie.
 14. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi w języku polskim na wszystkie wymagane pytania w tym posiadać wykreślenia niepotrzebnych fragmentów treści zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu oferty.
 15. Ofertę należy wypełnić komputerowo, maszynopisem lub ręcznie drukowanymi literami.
 16. Formularz oferty oraz proponowany wzór umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Jasieniec, pok. nr 12, na stronie internetowej pod adresem jasieniec.pl oraz w BIP jasieniec.bip.gov.pl

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

 1. Wójt powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Przy badaniu ofert zostanie uwzględnione w szczególności:
  1. czy zadanie przedstawione w ofercie odpowiada na treść ogłoszenia – 25 pkt
  2. doświadczenie w realizacji podobnych zadań w ciągu ostatnich 3 lat – 1 pkt za każde zadanie o okresie realizacji dłuższym niż 5 miesięcy (maksymalnie 5 pkt)
  3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz jej rzetelność – 0-5pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji).
  4. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie:
  5. liczba osób zatrudnionych (w tym wolontariuszy) do realizacji zadania – 1 pkt za osobę (maksymalnie 4 pkt),
  6. adekwatność kwalifikacji w/w osób do zakresu zadania 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 4 pkt),
  7. zakres zadania/atrakcyjność planowanych działań 0-5 pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji),
  8. planowany udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (po zaokrągleniu w dół): do 25% włącznie – 15pkt; 26% – 50% – 10pkt; 51%-75% – 5pkt; powyżej 70%  – 0pkt (UWAGA: w umowie zostanie zapisany procentowo maksymalny poziom dofinansowania na podstawie w/w przedziałów)
  9. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków:
  10. udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji: do 20% włącznie – 0pkt; 21%-60% – 5 pkt; powyżej 60% – 10 pkt
  11. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków (w przypadku oferentów wykazujących środki publiczne otrzymane z innych źródeł niż budżet Gminy Jasieniec chcących otrzymać punkty, należy do oferty załączyć dokumenty potwierdzający badane kryteria)
  12. dochowanie terminów wynikających z umowy i ewentualnych wezwań – 5 pkt
  13. kompletność i bezbłędność rozliczenia – 5 pkt
 3. Ocenę oferty stanowi suma średniej liczby punktów w każdym z kryteriów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, składająca się z indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji.
 4. Oferta o sumie punktów mniejszej niż 60 nie może otrzymać dofinansowania.
 5. Wyboru oferty dokonuje Wójt, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasieniec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasieniec oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl
 7. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 8. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

 

VI. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

W roku 2018 Gmina Jasieniec wydatkowała na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna kwotę 100.000 zł, w tym przekazała dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy w łącznej wysokości 100.000,00 zł .

 

VII. Kontakt w/s ogłoszenia: Pan Marcin Górski – Urząd Gminy Jasieniec. tel. 48 661 35 70 wew.110, e-mail: ngo@jasieniec.pl

 

Jasieniec, 25.01.2019r.

 

Załączniki:

 1.  formularz oferty
 2. Wzór umowy