Otwarty konkurs ofert – rozwój wspólnot

Wójt Gminy Jasieniec na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) oraz zgodnie z uchwałą nr X.67.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
I. Rodzaj zadania wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – łączna wysokość środków przeznaczonych na zadanie 3.000 zł. (w roku 2017 przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 6.000 zł.),
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej Ustawą;
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy działające na terenie Gminy Jasieniec lub na rzecz jej mieszkańców.
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 poz. 1300).
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji – dotację na realizację zadania otrzyma/-ją podmiot/-y, którego/-ych oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Jasieniec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
III. Termin i warunki realizacji:
1. Przewidywany termin realizacji zadania: od 28 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi i umowie o udzieleniu dotacji.
2. Oczekiwane działania w ramach zadań zgłaszanych do realizacji podnoszące poziom integracji międzypokoleniowej i integracji lokalnego środowiska (minimum 3 z listy):
a) Zajęcia/spotkania taneczno-muzyczne
b) Warsztaty rękodzielnicze
c) Wycieczka rowerowa
d) Minikonkurs fotograficzny promujący teren Gminy Jasieniec
3. Dopuszcza się podjęcie działań i ponoszenie wydatków ze środków stanowiących wkład własny Wnioskodawcy od dnia złożenia oferty.
4. Udział środków z dotacji przekazanych na realizację zadania nie może być większy niż 50% wartości zadania.
5. Podmioty realizujące zadania powinny zapewnić wysoki bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wybrany w konkursie oferent zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty a także ogłoszenia prasowe, w wykazach sponsorów) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Jasieniec. Wyżej wymienione informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
7. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
8. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.
IV. Termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jasieńcu , ul. Warecka 42, sekretariat pok. 14, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018r. godz. 15:30 (za datę wpływu uznaje się moment złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy)
2. Oferty, które zostaną wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Oferent odpowiada za dostarczenie oferty w terminie.
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi w języku polskim na wszystkie wymagane pytania.
5. Formularz oferty oraz proponowany wzór umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy w Jasieńcu, pok. nr 12 oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Wójt powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Przy badaniu ofert zostanie uwzględnione w szczególności:
a) czy zadanie przedstawione w ofercie odpowiada na treść ogłoszenia – 30 pkt
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań 1 pkt za każde zadanie zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (maksymalnie 5 pkt)
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz jej rzetelność – 0-10pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji).
d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie:
– liczba osób zatrudnionych (w tym wolontariuszy) do realizacji zadania – 1 pkt za osobę (maksymalnie 5 pkt),
– adekwatność kwalifikacji w/w osób do zakresu zadania 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 5 pkt),
– zakres zadania/atrakcyjność planowanych działań 0-10 pkt (ocena subiektywna każdego z członków komisji),
e) planowany udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (po zaokrągleniu w dół): do 20% włącznie – 20pkt; 21% – 35% – 10pkt; 35%-40% – 5pkt; 41%-50% – 0pkt (UWAGA: w umowie zostanie zapisany procentowo maksymalny poziom dofinansowania na podstawie w/w przedziałów)
f) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków:
– udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji: do 20% włącznie – 0pkt; 21%-60% – 3 pkt; powyżej 60% – 6 pkt (UWAGA: w umowie zostanie zapisany procentowo minimalny poziom dofinansowania na podstawie w/w przedziałów)
g) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków w ciągu ostatnich 3 lat (w przypadku oferentów wykazujących środki publiczne otrzymane z innych źródeł niż budżet Gminy Jasieniec chcących otrzymać punkty, należy do oferty załączyć dokumenty potwierdzający badane kryteria)
– dochowanie terminów wynikających z umowy i ewentualnych wezwań – 5 pkt
– kompletność i bezbłędność rozliczenia – 5 pkt
3. Ocenę oferty stanowi suma średniej liczby punktów w każdym z kryteriów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, składająca się z indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji.
4. Oferta o sumie punktów mniejszej niż 50 nie może otrzymać dofinansowania.
5. Wyboru oferty dokonuje Wójt, po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasieniec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasieniec oraz na stronie internetowej www.jasieniec.pl
6. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
7. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
VI. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych
W roku 2017 Gmina Jasieniec wydatkowała na zadania publiczne tego samego rodzaju kwotę 6.000 zł w tym przekazała dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w wysokości 6.000,00 zł .
VII. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pan Marcin Górski – Urząd Gminy Jasieniec , pok. 12 – tel. 48 661 35 70 wew. 110 e-mail: marcin.gorski@jasieniec.pl

Jasieniec, 27.04.2018r.