Podatek od środków transportu

Opis usługi:

Podatnikami podatku od środków transportu są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu, a także organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, przy czym obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:

 • zarejestrowany – w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • nabyty – w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP.
 • został ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu – w przypadku środka transportowego zarejestrowanego, który był czasowo wycofany z ruchu.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został zbyty lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto Urzędu Gminy Jasieniec:

86 9130 0003 2001 0000 0198 0002 w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu

Organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku. Poinformowanie organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku jest obowiązkiem podatnika. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Wymagane dokumenty:

 1. deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych – wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.,
 2. załącznik do deklaracji DT-1/A – wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.
 3. oświadczenie rolnika (przyczepa/naczepa),
 4. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura (umowa) nabycia/zbycia pojazdu – do wglądu

Wzory dokumentów obowiązujące do 31.12.2018 r.

 1. deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych,
 2. załącznik do deklaracji DT-1/A,

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
I piętro, pok. nr 11a, tel. 48 6613570, wew. 108
Osoby odpowiedzialne: Magdalena Szulczyk

Czas załatwienia sprawy:

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać co roku w terminie do 15 lutego.

Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata
 • do dnia 15 września – II rata każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Opłaty:

Stawki podatkowe na rok 2019 określa Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2019

Wyliczona kwotę podatku należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu
nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),
 3. Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
  środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2019.