Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.

W dniu 29.09.2017r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Wynikiem spotkania jest poszerzenie katalogu działań na rok 2018 oraz zwiększenie planowanej kwoty na sfinansowanie Programu.Przebieg procesu konsultacji:
1) Wydanie zarządzenia uruchomiającego konsultacje (15.05.2017)
2) Uruchomienie procesu konsultacji (22.05.2017)
3) Opublikowanie ogłoszenia wraz z projektem programu na (22.05.2017):
a) tablicy ogłoszeń
b) w BIP
c) na stronie internetowej
d) w systemie ankietowym
4) Zbieranie uwag do projektu programu (22.05.2017-22.09.2017)
5) Spotkanie konsultacyjne (27.09.2017)
6) Zakończenie procesu konsultacji (29.09.2017).

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Załącznik: Projekt programu współpracy na rok 2018.