Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2019r.

W dniu 28.09.2018r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów “PoKUSa”. Na spotkaniu zgłoszone zostały trzy uwagi dotyczące otwarcia katalogu przewidywanych działań.


Przebieg procesu konsultacji:
1) Ogłoszenie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Programu – 5 lipca 2018r.
2) Zamieszczenie projektu programu współpracy w BIP, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i wyłożeniu w Urzędzie Gminy pok. 12 – 5 lipca 2018r.
3) Zamieszczenie na stronie www, tablicy ogłoszeń i wyłożenie w Urzędzie Gminy ankiety umożliwiającej ocenę oraz wnoszenie uwag i propozycji do projektu programu współpracy – 5 lipca 2018r.
4) Badanie ankietowe potrwa do dnia 21 września 2018r.
5) Zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 16 lipca 2018r.
6) Zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 24 września 2018r. w celu omówienia zgłoszonych uwag i wypracowania ostatecznego projektu programu.
7) Przedstawienie wyników konsultacji i przekazanie uchwały z projektem programu do Biura Rady Gminy – 2 października 2018r.

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Załącznik: Projekt Programu 2019 po konsultacjach