Rada Gminy Jasieniec

Rada Gminy Jasieniec to główny organ samorządu terytorialnego w gminie. Stanowi ona władzę prawodawczą, tzn. uchwalającą prawo miejscowe, a jednocześnie jest organem kontrolnym w stosunku do działań władzy wykonawczej, czyli Wójta Gminy Jasieniec. Rada Gminy wybierana jest w wyborach bezpośrednich, w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyborczego do Rady Gminy wchodzi tylko jedna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W skład Rady wchodzi 15 członków. To oni przez kolejne pięć lat kadencji stanowią prawo, decydują o budżecie oraz inwestycjach. Na ich barkach spoczywają decyzje o kolejnych etapach rozwoju gminy.

W skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023 wchodzą:


Roman Andziak

Andrzej Czamara – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radosław Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Arkadiusz Idzikowski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

Sylwester Janota

Zbigniew Kotwiła

Marcin Manowiecki – Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Michowski – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska

Zenon Sarniak – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Wioletta Sygocka

Konrad Świacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Walczak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy

Edward Wilewski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Andrzej Wiśnik

Waldemar Żurawski

Rada podejmuje decyzje podczas Sesji Rady Gminy, które zwyczajowo odbywają się raz w miesiącu. Ponadto Radni spotykają się ze swoimi wyborcami w terenie i pracują w komisjach. Statut Gminy Jasieniec przewiduje istnienie 7 komisji stałych.


Komisja Budżetowa, w skład której wchodzą:

 1. Radosław Dąbrowski – Przewodniczący Komisji
 2. Edward Wilewski
 3. Marcin Manowiecki
 4. Wioletta Sygocka
 5. Arkadiusz Idzikowski
 6. Sylwester Michowski
 7. Marcin Walczak

zajmuje się w szczególności opiniowaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających do Rady i Wójta oraz opiniowaniem projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej.


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy, w skład której wchodzą:

 1. Marcin Walczak – Przewodniczący Komisji
 2. Sylwester Janota
 3. Waldemar Żurawski
 4. Roman Andziak
 5. Andrzej Wiśnik
 6. Andrzej Czamara
 7. Radosław Dąbrowski
 8. Marcin Manowiecki
 9. Edward Wilewski
 10. Zenon Sarniak
 11. Konrad Świacki

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji gminnych i drogownictwa.


Komisja Ochrony Środowiska, w skład której wchodzą:

 1. Sylwester Michowski – Przewodniczacy Komisji
 2. Zbigniew Kotwiła
 3. Waldemar Żurawski
 4. Roman Andziak
 5. Sylwester Janota

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska.


Komisja Oświaty i Kultury, w skład której wchodzą:

 1. Arkadiusz Idzikowski – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Czamara
 3. Wioletta Sygocka
 4. Marcin Manowiecki
 5. Radosław Dąbrowski

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu oświaty, kultury i promocji.


Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, w skład której wchodzą:

 1. Zenon Sarniak – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Czamara
 3. Waldemar Żurawski
 4. Wioletta Sygocka
 5. Sylwester Michowski

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzą:

 1. Edward Wilewski – Przewodniczący Komisji
 2. Zenon Sarniak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Konrad Świacki
 4. Andrzej Wiśnik
 5. Roman Andziak

rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię.


Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą:

 1. Konrad Świacki – Przewodniczący Komisji
 2. Arkadiusz Idzikowski
 3. Zbigniew Kotwiła

kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.