Rada Gminy

Rada Gminy Jasieniec to główny organ samorządu terytorialnego w gminie. Stanowi ona władzę prawodawczą, tzn. uchwalającą prawo miejscowe, a jednocześnie jest organem kontrolnym w stosunku do działań władzy wykonawczej, czyli Wójta Gminy Jasieniec. Rada Gminy wybierana jest w wyborach bezpośrednich, w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyborczego do Rady Gminy wchodzi tylko jedna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W skład Rady wchodzi 15 członków. To oni przez kolejne cztery lata kadencji stanowią prawo, decydują o budżecie oraz inwestycjach. Na ich barkach spoczywają decyzje o kolejnych etapach rozwoju gminy. Poznajmy więc te osoby:

Łukasz Sarniak

Andrzej Wiśnik

Karol Brzeziński

Helena Chmurzewska

 

Justyna Przybylska

 

Marek Krymel
 

Sławomir Kapis

 

Roman Sobociński

 

Grzegorz Osiński – Przewodniczący Rady Gminy

 

Marta Cytryńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Grzegorz Walendziak – Przewodniczący Komisji Budżetowej

 

Marek Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy

 

Mariusz Zalewski – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska

 

Walid Tennou – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Sławomir Łapot – Zastępca Przewodniczącego Rady Gmin, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, tj.:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
11. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 260, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

16. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 • a. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • c. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • e. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • f. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • g. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • i. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

a także stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada podejmuje decyzje podczas Sesji Rady Gminy, które zwyczajowo odbywają się raz w miesiącu. Ponadto Radni spotykają się ze swoimi wyborcami w terenie i pracują w komisjach. Statut Gminy Jasieniec przewiduje istnienie 6 komisji stałych, których rolą jest:

 • nadzór nad działalnością Wójta i administracji samorządowej w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie i przedkładanie na forum Rady projektów uchwał,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i inne organy władzy oraz członków komisji i obywateli,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,
 • opiniowanie projektu uchwały budżetowej i spraw podatkowych.

Komisja Budżetowa, w skład której wchodzą:

 1. Grzegorz Walendziak – Przewodniczący Komisji
 2. Karol Brzeziński – Członek Komisji
 3. Sławomir Łapot – Członek Komisji
 4. Marek Strzelczyk – Członek Komisji
 5. Walid Tennou – Członek Komisji
 6. Mariusz Zalewski – Członek Komisji

zajmuje się w szczególności opiniowaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających do Rady i Wójta oraz opiniowaniem projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej.


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy, w skład której wchodzą:

 1. Marek Strzelczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Helena Chmurzewska – Członek Komisji
 3. Sławomir Kapis – Członek Komisji
 4. Marek Krymel – Członek Komisji
 5. Grzegorz Osiński – Członek Komisji
 6. Justyna Przybylska – Członek Komisji
 7. Roman Sobociński – Członek Komisji
 8. Andrzej Wiśnik – Członek Komisji

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji gminnych i drogownictwa.


Komisja Ochrony Środowiska, w skład której wchodzą:

 1. Mariusz Zalewski – Przewodniczący Komisji
 2. Helena Chmurzewska – Członek Komisji
 3. Marek Krymel – Członek Komisji
 4. Łukasz Sarniak – Członek Komisji

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska.


Komisja Oświaty i Kultury, w skład której wchodzą:

 1. Sławomir Łapot – Przewodniczący Komisji
 2. Marta Cytryńska – Członek Komisji
 3. Sławomir Kapis – Członek Komisji
 4. Justyna Przybylska – Członek Komisji
 5. Łukasz Sarniak – Członek Komisji

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu oświaty, kultury i promocji.


Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, w skład której wchodzą:

 1. Walid Tennou – Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Osiński – Członek Komisji
 3. Roman Sobociński – Członek Komisji
 4. Andrzej Wiśnik – Członek Komisji

zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą:

 1. Marta Cytryńska – Przewodnicząca Komisji
 2. Karol Brzeziński – Członek Komisji
 3. Grzegorz Walendziak – Członek Komisji

kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.