Rejestracja działalności gospodarczej

Opis usługi:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania na lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obywatel jednego z państw członkowskich UE, EFTA oraz państw-sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestracja polega na umieszczeniu stosownego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Wpisu można dokonać:

 • samodzielnie za pośrednictwem CEIDG – system wymaga użycia podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
 • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy – wówczas do urzędu należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub ważnym paszportem oraz wypełnionym tzw. wnioskiem roboczym w terminie 7 dni od wypełnienia takiego wniosku. Urzędnik odnajduje wniosek roboczy w CEIDG po jego kodzie, a następnie drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisu. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.
 • przez pełnomocnika – wówczas do wniosku roboczego dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
 • wysyłając wniosek roboczy pocztą – wówczas podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy. Zgłoszenie zostaje przesłane jednocześnie do US, ZUS/KRUS, REGON.

Na podstawie złożonego wniosku na stronie Ministerstwa Rozwoju publikowany jest WPIS , który  jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

Numery NIP i REGON nadawane są automatycznie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do:

 • zgłoszenia do ZUS deklaracji ZUA lub ZZA – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności
 • zgłoszenia się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT, rejestracji kasy fiskalnej lub w celu złożenia PIT-16

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wnioskiem głównym, służy zarówno do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowieniawykreślenia działalności.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek roboczy,
 2. w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,
 3. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,
 4. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym – załącznik CEIDG-RB,
 5. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej – CEIDG-SC,
 6. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku – CEIDG-PN.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
parter, pok. nr 7, tel. 48 6613570, wew. 111
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Skarżyńska

Czas załatwienia sprawy:

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

Opłaty:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna: