Stanowisko Wójta Gminy Jasieniec w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasieniec

17 grudnia br. wejdzie w życie Uchwała Nr I/7/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11748) zwiększająca stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku. Stawki te wzrosną odpowiednio z 10 zł na 21 zł dla odpadów segregowanych oraz z 15 zł na 32 zł dla odpadów niesegregowanych i zgodnie z przepisami prawa będą obowiązywały już w miesiącu grudniu.

Tak wysoka podwyżka jest składową wielu czynników zewnętrznych, nie zawsze zależnych od nas. Po pierwsze wynika wprost z cen, jakie określiły firmy, które przystąpiły do przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wzrost ten ma źródło we wzroście kosztów składowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu. Jest to jedyna instalacja, która może zagospodarować odpady z terenu naszej gminy, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027. Zgodnie z otrzymanymi przez Zarząd Związku Międzygminnego NATURA informacjami, na wzrost cen za składowanie odpadów w RIPOK Radom bezpośrednio wpłynął ponad sześciokrotny wzrost w ostatnich latach stawek tzw. opłat środowiskowych, a także wzrost cen paliw i energii. Należy zauważyć, że już od pewnego czasu brakujące kwoty należne firmom nas obsługującym, pokrywane były z budżetu gmin – uczestników Związku i były to kwoty niemałe.

Drugim, niezwykle istotnym czynnikiem powodującym wzrost opłat, jest istniejąca wciąż duża grupa mieszkańców unikających płacenia za wywóz odpadów lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Pomimo kontroli prowadzonych przez pracowników Związku Międzygminnego NATURA, system ten jest nadal nieszczelny. Ta przyczyna leży niestety po naszej stronie – mieszkańców terenu obsługiwanego przez Związek. Musimy podejmować kolejne działania zwiększające świadomość ekologiczną naszą i naszych sąsiadów, prowadzić kampanie informacyjne w tym zakresie. Jestem głęboko przekonana, że jeżeli wszyscy zaczniemy płacić
za wyprodukowane przez nas odpady i je segregować, to koszty wywozu i zagospodarowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca zaczną spadać.

Zapewniam Państwa, że zarówno na poziomie władz Związku, jak i w naszej gminie wnikliwie analizujemy obecną sytuację i rozpatrujemy różne warianty rozwiązania, włącznie z możliwością wystąpienia ze Związku. Statut NATURY przewiduje taką możliwość, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy. Członkostwo to ustanie wówczas po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia
w życie uchwały, ze skutkiem na 31 grudnia danego roku. W obecnej chwili nie wiemy, czy takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze z punktu widzenia mieszkańców. Będzie to możliwe po szczegółowej analizie dokumentacji finansowej Związku za lata 2014-2018.

Marta Cytryńska
Wójt Gminy Jasieniec