Stypendium szkolne

Opis usługi:

Stypendium szkolne jest rodzajem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Uzyskanie pomocy uzależnione jest od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia liczonego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
W przypadku utraty dochodu brany jest pod uwagę miesiąc, w którym składany jest wniosek.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto na osobę –do końca września, a od 01 października 2018 r. – 528,00 zł netto.

Dochód jest to suma miesięcznych przychodów pomniejszona o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

Dochodem nie jest:
Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne;
Zasiłek celowy;
Pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty;
Wartość świadczenia w naturze;
Świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
Dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa – w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł netto na osobę – do końca września, a od 1 października 2018 r. 308,00 zł netto. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej; b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o stypendium (pdf),
oryginalne dokumenty lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucje lub osoby, które je sporządziły potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego o ile takie zdarzenie wystąpiło – dotyczy ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny.

Dodatkowo przygotowaliśmy również ulotkę informacyjną (pdf)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjno Administracyjny
parter, pok. nr 5, tel. 48 6613570, wew. 119
Osoby odpowiedzialne: Aneta Kostaniak

Czas załatwienia sprawy:

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów:
do 15 września bieżącego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października bieżącego roku szkolnego (pokój nr 5 w dniach i godz. urzędowania tj. poniedziałek- piątek w godz. 7.30 –15.30 )
Termin składania wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego – nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku

Opłaty:

Wydanie decyzji zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

Art. 90m i 90n Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz 1457 ze zm.)