Szacowanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opis usługi:

Wystąpienie na terenie gminy jednego z następujących zjawisk atmosferycznych: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, powodujących bezpośrednie nieodwracalne skutki w uprawach rolnych / działach specjalnych produkcji zwierzęcej należy niezwłocznie po ich zaistnieniu zgłosić w Urzędzie Gminy. Definicje tych zdarzeń określa Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

W terminie do 48 godzin po wystąpieniu w/w zjawisk organ gminy zawiadamia o wystąpieniu zjawiska Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a następnie niezwłocznie:

 • powiadamia producentów rolnych o ostatecznym terminie składania wniosków o szacowanie strat mając na uwadze realny termin oszacowania upraw. Wniosek poszkodowanego winien zostać przyjęty również po upływie wyznaczonego terminu, o ile nadal istnieje realna możliwość oszacowania strat,
 • składa do wojewody wniosek w sprawie powołania komisji szacującej szkody.

We wniosku o szacowanie strat należy uwzględnić całość produkcji roślinne i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Komisja powołana przez wojewodę ma za zadanie m. in.:

 1. zweryfikować dane zawarte we wnioskach rolników z dostarczonymi przez nich dokumentami,
 2. zweryfikować dane dotyczące ubezpieczenia producenta rolnego,
 3. poprzez lustrację na miejscu oszacować zakres i wielkość szkód w gospodarstwie,
 4. sporządzić indywidualne protokoły szkód i przekazać je do urzędu wojewódzkiego,
 5. zatwierdzone protokoły przekazać producentom rolnym.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o oszacowanie szkód,
 2. kopia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich składanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 3. kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
 4. w przypadku suszy – wypis z rejestru określający kategorię gleby, na której prowadzone są uprawy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
parter, pok. nr 9, tel. 48 6613570, wew. 112
Osoba odpowiedzialna: Maciej Sobczak

Czas załatwienia sprawy: 

Komisja dokonuje:

1.oszacowania szkód:

 • w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego z uprawy lub jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów uprawy albo
 • do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku strat w środku trwałym albo
 • do 12 miesięcy od ustąpienia wody uniemożliwiającej komisji rozpoczęcie prac – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź

2. dwukrotnego oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

 • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania szkód,
 • po raz drugi – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkód.

Opłaty: nie pobiera się opłat

Podstawa prawna:

 1. rozporządzenie Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 193.1 z dnia 1 lipca 2014 r.),
 2. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz 1166 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dz. U. z 2016 r., poz. 792),
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.),
 5. zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – wydawane indywidualnie dla gminy, na terenie której wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne,
 6. wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 7. Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.