Usunięcie drzewa

Opis usługi:

Bez zezwolenia można usuwać drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

W przypadku drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza w/w obwody, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Obowiązek uzyskania zezwolenia nie został zniesiony dla drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych, gdy drzewo usuwane jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
parter, pok. nr 7, tel. 48 6613570, wew. 111
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Skarżyńska

Czas załatwienia sprawy: 

W ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ zobowiązany jest dokonać oględzin, po których w terminie 14 dni może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. W przypadku braku sprzeciwu na usunięcie drzewa właściciel nieruchomości ma 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.

Opłaty: 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin inwestor wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej) i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa, wg taryfikatora, o którym mowa w rozporządzeniu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy: 

brak

Podstawa prawna: