Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Opis usługi:

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości, wraz z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Wójt przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego następuje w drodze postanowienia. Do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic Wójt upoważnia, wybranego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uprawnionego geodetę.
Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości może zakończyć się na trzy różne sposoby:

 • podpisaniem przez strony, przed geodetą, ugody i wydaniem przez Wójta decyzji o umorzeniu postępowania;
 • wydaniem przez Wójta decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
 • wydaniem przez Wójta decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniem sprawy z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Grójcu.

Wymagane dokumenty:

wniosek o rozgraniczenie, w którym należy podać:

 • imię, nazwisko, adres Wnioskodawcy;
 • numery ewidencyjne działek, między którymi należy dokonać ustalenia przebiegu granicy i ich położenie;

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy:

2 miesiące – czas załatwienia sprawy zależy od czasu trwania czynności, dokonywanych przez geodetę.

Opłaty:

Zgodnie z art.264 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z wydaniem decyzji o rozgraniczeniu, Wójt Gminy Jasieniec ustala w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Tryb odwoławczy:

 • na postanowienie o wszczęciu postępowania nie przysługuje zażalenie;
 • od decyzji Wójta o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu; odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec;
 • strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy, w decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi – zgodnie z właściwością Sąd Rejonowy w Grójcu;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)