Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis usługi:

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasieniec oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów. Wypisy i wyrysy można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie wypisu

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy: 

Wypis i wyrys wydawany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni. O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

Opłaty: 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości:

  • do 5 stron – 30 zł,
  • powyżej 5 stron – 50 zł

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.

Opłaty wnosi się z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy: 

Brak

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.)