Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki

Opis usługi:

Każdy ma prawo uzyskania zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku. O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Jasieniec w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 86 9130 0003 2001 0000 0198 0002

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.)