Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Opis usługi:

Usługa umożliwia dokonanie podziału nieruchomości poprzez złożenie do Urzędu Gminy Jasieniec wniosku w powyższej sprawie. Wniosek składa właściciel nieruchomości. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź nie jest on sprzeczny z innymi przepisami. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może być dwuetapowe. Pierwszy etap kończy się wydaniem postanowienia o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału. Drugi etap kończy się wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o podział zawierający: imię, nazwisko, adres Wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości – numer nieruchomości i jej położenie według katastru nieruchomości.
  W przypadku podziału nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach lub wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w wyniku którego zostanie wydzielona działka mniejsza niż 0,30 ha, we wniosku należy podać cel dokonania podziału (np. powiększenie sąsiedniej nieruchomości, regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami).
 2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o aktualnym stanie wpisów w księdze wieczystej, założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem, podpisane przez właściciela nieruchomości pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 3. aktualny wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi – wydany przez Starostwo powiatowe w Grójcu;
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana;
 5. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 6. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w celach o których mowa w art. 95 ustawy;
 7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. wykaz zmian gruntowych;
 9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 10. mapę z projektem podziału.

Dokumenty wyszczególnione w pkt 1 – 6 należy złożyć przed wydaniem opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 lub w przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego. Organ wydaje opinię w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1 tzn. że proponowany podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo że jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opinię tę wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jeżeli taka opinia jest wymagana lub wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podział nieruchomości, dokumenty wymienione w pkt 7-10 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
I piętro, pok. nr 11, tel. 48 6613570, wew. 109
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Piorun

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie postanowienia – do 14 dni
Wydanie decyzji – do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów wyszczególnionych wyżej – w pkt 7-10.

Opłaty:

brak

Tryb odwoławczy:

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 7 dni od daty otrzymania. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zarówno zażalenie jak i odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.)